Menu
Obec Stěbořice
Stěbořice
rozšířené vyhledávání

Informace k plánované výstavbě chodníku na Zlatníky

Podrobné info k plánované výstavbě chodníku na Zlatníky

Vážení spoluobčané,

Obec Stěbořice dlouhodobě podniká aktivity za účelem zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména pak chodců, a to především v průtahu obce kolem silnice č. III/4609.  Tímto vás informujeme, že v nejbližších dnech podáme žádost o získání dotace na výstavbu nového chodníku (projekt pod názvem „Prodloužení chodníku podél silnice č. III/4609 k pivovaru ve Stěbořicích“), a to v rámci Integrovaného regionálního operačního programu, 5. VÝZVA MAS OPAVSKO – IROP – DOPRAVA 2023, ve vazbě na výzvu ŘO IROP Č. 60 „DOPRAVA - SC 5.1 (CLLD)“.

V rámci stavby je navrženo prodloužení stávajícího chodníku při severovýchodním okraji obce Stěbořice, podél silnice III/4609, k bývalému pivovaru ve Stěbořicích, ve směru na Opavu, městskou část Zlatníky. Chodník bude navazovat na stávající chodník ukončený na východní straně okraje obce Stěbořice, jehož část bude stavebně upravena (nová dlažba, nové obruby, bezbariérové prvky). Nové prodloužení chodníku bude vedeno podél silnice III/4609 po levé straně ve směru na Opavu po stávající sjezd polní cesty, a po pravé straně po křižovatku směrem k bývalému pivovaru, kde bude plocha svedena na louku před "záložnou" a dopojena na komunikaci. V intravilánu obce bude zřízen nový přechod pro chodce přes silnici III/4609 včetně jeho nasvětlení. Zpevněné plochy chodníku budou provedeny v šířce 1,5 m a 2,0 m.

Realizací projektu dojde:

  1. ke zvýšení bezpečnosti všech účastníků silničního provozu, zejména však chodců, a to v trase dopravně zatížené komunikace. Výstavba chodníku vyvolá u mnoha chodců pocit jistoty a bezpečí při chůzi podél silnice III/4609 (zejména pak u ohrožených skupin chodců jako jsou malé děti, senioři, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky apod.) a celkově přispěje ke vzájemnému respektu mezi řidičem a chodcem v rámci silničního provozu;
  2. k posílení prvku bezbariérovosti (zejména u ohrožených skupin chodců jako jsou malé děti, senioři, osoby s omezenou schopností pohybu a orientace, maminky s kočárky apod.), neboť řešení stavby odpovídá požadavkům na bezbariérové užívání stavby ve smyslu vyhlášky č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb (např. provedení snížené obruby, hmatové úpravy, varovné pásy).

O dalším vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Datum vložení: 8. 2. 2024 15:17
Datum poslední aktualizace: 8. 2. 2024 15:32
Autor: Správce Webu

Perfect AIR

Perfect AIR-měření čistoty ovzduší

perfect air

Perfect air

Obec Stěbořice se přidala k projektu společnosti ČEZ, a. s. a instalovali jsme na obecní úřad měřidlo čistoty ovzduší.

Odkazy

logo mudr. hnízdová

logo mudr. skalička

logo Svazku vodovodu Litultovice

 

logo základní školy Stěbořice

 

logo mateřské školy

 

Farnost Stěbořice logo farnosti Stěbořice

http://orel.steborice.cz/

Jsme členy

​​EnerKom Opavsko

logo mas opavskalogo euroregionu silesia

logo svazu měst a obcílogo sdružení místních samospráv

logo spolku pro obnovu venkovalogo Svazku vodovodu Litultovice


mapa