Menu
Obec Stěbořice
Stěbořice
rozšířené vyhledávání

Czech point

Obecní úřad Stěbořice poskytuje občanům již od počátku spuštění projektu ověřené výpisy z veřejných i neveřejných informačních systému prostřednictvím systému Czech point. Výpisy lze pořídit na matričních úřadech, krajských úřadech, na pracovištích České pošty, vybraných zastupitelských úřadech, kancelářích Hospodářské komory - všechna místa jsou označena logem Czech point (podrobnosti získáte na www.czechpoint.cz).
 

V současné době jsou poskytovány výpisy z těchto systému:

 1. Ověřený výpis z Rejstříku trestů
Pro vydání ověřeného výpisu je třeba podepsat písemnou žádost a doložit svou totožnost, předložením platného občanského průkazu nebo cestovního dokladu. Výpis lze vydat i cizinci, který má povolení k dlouhodobému pobytu nebo trvalému pobytu a bylo jim zde přiděleno rodné číslo. Při předložení nesmí být starší než 3 měsíce.
 
 1. Výpis z Katastru nemovitostí
O výpis může požádat anonymní žadatel. Výpis lze požadovat na základě listu vlastnictví nebo pouze podle seznamu nemovitostí.
 
 1. Výpis z Obchodního rejstříku
Opět může požádat anonymní žadatel. Výpis lze žádat na základě znalosti IČ obchodní organizace.
 
 1. Výpis Živnostenského rejstříku
Žádat může anonymní žadatel. O výpis lze požádat na základě znalosti Č obchodní organizace.
 
 1. Výpis z Bodového hodnocení řidiče
O výpis může žádat jen žadatel sám nebo jím určený zmocněnec na základě ověřené plné moci. Zjistí stav trestných bodů (bez bodů v probíhajícím správním řízení). Výpis je poskytován z registru řidičů vedeného Ministerstvem dopravy. Má informativní charakter, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.
 
 1. Výpis z Insolvenčního rejstříku
Nový výpis má základní úlohu v zajištění maximální míry publicity o insolvenčních řízeních a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů a zákonem stanovené informace týkající se dlužníků.
 
 1. Vydání ověřeného výstupu se Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
Je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. Jsou zde zapisováni dodavatelé, kteří splnili kvalifikaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Splnění kvalifikace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek. Tato služba je především určena firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem z tohoto seznamu tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií.. Při předložení nesmí bát starší než 3 měsíce.
 
Co je zapotřebí?
 • Vydat ověřený výpis z evidence rejstříků trestů a výpis z bodového hodnocení řidiče lze pouze osobě, které se výpis týká. Totožnost žádajícího se ověřuje na základě předloženého platného dokladu totožnosti (občanský průkaz nebo cestovní pas). O tyto výpisy je též možné požádat prostřednictvím zmocněnce na základě úředně ověřené plné moci. V tomto případě zmocněnec předkládá úředně ověřenou plnou moc pro daný účel a prokazuje svoji totožnost občanským průkazem nebo cestovním pasem.
 • Pro výpis z Obchodního rejstříku, z Živnostenského rejstříku, ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je třeba znát IČ, pro výpis z Katastru nemovitostí je nutné znát katastrální území a číslo Listu vlastnictví, u výpisu z Insolvenčního rejstříku je možno vyhledávat na základě dvou ukazatelů: IČ (hledání organizace) a podle osobních údajů (konkrétní osoba).
Správní poplatky za vydání ověřených výpisů:
Vydávání ověřených výstupů z Katastru nemovitostí, Obchodního rejstříku, Rejstříku živnostenského podnikání, výpisy bodového hodnocení řidiče, výpisy ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů, výpisy z Insolvenčního rejstříku a podání do Registru účastníků provozu modulů autovraků ISOH jsou zpoplatněny správním poplatkem 100,- Kč za první stránku výpisu a 50,- Kč za každou další i započatou stránku
 
Datové schránky
 • autorizovaná konverze dokumentů
 • podání žádosti o zřízení datové schránky
 • podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových
 • U žádosti o zřízení datové schránky žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně jí vytiskne a předloží žadateli k podpisu.
V rámci činnosti informačního systému datových schránek je založení datové schránky prováděno zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze dokumentů částkou 30,- Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů (formulář žádosti o zneplatnění automaticky doplňuje výši poplatku).

Perfect AIR

Perfect AIR-měření čistoty ovzduší

perfect air

Perfect air

Obec Stěbořice se přidala k projektu společnosti ČEZ, a. s. a instalovali jsme na obecní úřad měřidlo čistoty ovzduší.

Odkazy

logo mudr. hnízdová

logo mudr. skalička

logo Svazku vodovodu Litultovice

 

logo základní školy Stěbořice

 

logo mateřské školy

 

Farnost Stěbořice logo farnosti Stěbořice

http://orel.steborice.cz/

Jsme členy

​​EnerKom Opavsko

logo mas opavskalogo euroregionu silesia

logo svazu měst a obcílogo sdružení místních samospráv

logo spolku pro obnovu venkovalogo Svazku vodovodu Litultovice


mapa