Rezervace objektů

Mapa obce

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Odkazy

http://orel.steborice.cz/

http://www.spotrebitele.info/

http://www.edb.cz/

Navigace

Obsah

Matriční úřad Stěbořice

 
Obecní úřad Stěbořice vykonává v rámci přenesené působnosti agendu matriky pro 2 samosprávné obce - Stěbořice a její místní části Jamnice a Nový Dvůr s osadou Březová a pro obec Jezdkovice.
 
Matrikářka: Kateřina Šimkovská
Tel. : 553 661 017
 
 
Úřední hodiny
Pondělí 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Úterý 8:00 - 12:00        
Středa 8:00 - 12:00   13:00 - 17:00
Čtvrtek 8:00 - 12:00        
  Pátek      8:00  -  12:00
 
Pod matriční agendu a evidenci obyvatel patří:
-          uzavření manželství
-          vydávání matričních dokladů
-          změna jména a příjmení
-          podání žádostí o potvrzení nebo osvědčení o státním občanství ČR,
-          ověřování podpisů a shody opisu nebo kopie s listinou originálem
-          nahlížení do matričních knih
-          určení otcovství k nenarozenému dítěti
-          zápisy do zvláštní matriky Brno
-          vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
-          hlášení k trvalému pobytu – pro obec Stěbořice a její místní části
-          ověřené výpisy z Czech pointu
 
 
Uzavření manželství
 
Doklady potřebné k podání žádosti o uzavření manželství:
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis (Dotazník k uzavření manželství + přílohy ) a předloží jej matričnímu úřadu
-          platný doklad totožnosti (OP, CD)
-          originál rodného listu
-          doklad o státním občanství ( platný OP nebo CD)
-        pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela
-          výpis z informačního systému evidence obyvatel o místu trv. pobytu nebo o osobním stavu
Po uzavření manželství obdrží novomanželé oddací list po předložení dokladu totožnosti nebo jej matriční úřad zašle do vlastních rukou.
 
Poplatky:
Uzavření manželství osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR
3000 Kč
Uzavření manželství, kdy pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR
2000 Kč
Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost
1000 Kč
Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství     
500 Kč
Vydání druhopisu oddacího listu      
100 Kč

 

 
Dotazy k uzavření církevního manželství v ČR, k uzavření  manželství občana ČR s cizincem na území ČR, manželství občana ČR v cizině a vystavení Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vyřizuje : matrikářka Renata Bittnerová
Úředně stanovený den, hodina a místo k uzavírání manželství
V matričním obvodu Stěbořice se manželství uzavírají v obřadní síni OÚ každou sobotu
 
Registrované partnerství
Uzavření registrovaného partnerství řeší Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (tel.: +420 599 444 444), jakožto jediný matriční úřad v Moravskoslezském kraji, před kterým lze učinit prohlášení o partnerství osob, z nichž alespoň jedna má trvalé bydliště v tomto kraji.
 
Vydávání matričních dokladů:
Jedná se vydávání matričních dokladů : oddací list, úmrtní list, rodný list a to jako prvopis nebo druhopis v případě ztráty.
Matriční doklady vydá matriční úřad, v jehož obvodu došlo k dané matriční události ( k narození, úmrtí, uzavření manželství). Doklad je předán oprávněné osobě po předložení platného dokladu totožnosti nebo bude zaslán na doručenku do vlastních rukou.
O vydání matričního dokladu může požádat:
-          fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, děti, prarodiče, vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci
-          státní orgány nebo orgány územních samosprávních celků pro úřední potřebu,
-          statutární orgány církví nebo duchovní, jimi zmocnění, jde –li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31.12.1949fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávních celků
S sebou k žádosti o vydání matričního dokladu si přinesu:
-          doklad , totožnosti, popř,. veřejnou listinu ( rodný nebo křestní list, oddací list, úmrtní list), ze kterého bude možno doložit (odvodit), že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů rodiny, nebo ověřenou plnou moc, vyřizuje li žádost zplnomocněný zástupce
Poplatek za vydání druhopisu činí 100,- Kč.
 
 
Ověřování podpisu a shody opisu nebo kopie s předloženou listinou
 
Vidimace je ověření shody opisu nebo kopie listiny s předloženým originálem listiny
 
Legalizace je ověření podpisu na listině a to že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
 
Vidimací a legalizaci se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
 
S sebou si přinesu:
Legalizace podpisu : platný doklad totožnosti a listinu, na které má být podpis ověřen
Vidimace listiny : originál listiny, kopii dokladu zhotoví ověřující
Poplatky : za legalizaci jednoho podpisu činí 30,- Kč
                za vidimaci jedné stránky listiny činí 30,-Kč
 
 
Hlášení se k trvalému pobytu
 
Změnu trvalého pobytu hlásí občan v místě nového trvalého pobytu. Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným, orientačním, popř. evidenčním.
Přihlášení se provede vyplnění přihlašovacího lístku
 
 
S sebou si přinesu:
-          platný občanský průkaz
-          doklad opravňující užívat danou nemovitost či byt ( platný výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), pokud nemovitost žadatel nevlastní, vlastník objektu se dostaví s občanem ,který se hlásí k trvalému pobytu
Poplatek za změnu místa trvalého pobytu – osoba starší 15 let zaplatí 50,- Kč,
      děti neplatí