Menu
Obec Stěbořice
Stěbořice
rozšířené vyhledávání

Matrika

Obecní úřad Stěbořice vykonává v rámci přenesené působnosti agendu matriky pro 2 samosprávné obce - Stěbořice a její místní části Jamnice a Nový Dvůr s osadou Březová a pro obec Jezdkovice.
 

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 12:00       
 • Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 12:00     
 • Pátek 8:00  -  12:00

Pod matriční agendu a evidenci obyvatel patří:

 • uzavření manželství a registrovaného partnerství
 • vydávání matričních dokladů
 • změna jména a příjmení
 • podání žádostí o potvrzení nebo osvědčení o státním občanství ČR
 • ověřování podpisů a shody opisu nebo kopie s listinou originálem
 • nahlížení do matričních knih
 • určení otcovství k nenarozenému i narozenému dítěti
 • zápisy do zvláštní matriky Brno
 • vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • vydávání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pr uzavření církevního sňatku
 • hlášení k trvalému pobytu – pro obec Stěbořice a její místní části
 • Czech pointu
 • Vítání občánků

Uzavření manželství

Doklady potřebné k podání žádosti o uzavření manželství:
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis (Dotazník k uzavření manželství + přílohy) a předloží je matričnímu úřadu
 • platný doklad totožnosti (OP, CD)
 • originál rodného listu
 • doklad o státním občanství (platný OP nebo CD)
 • pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela
Po uzavření manželství obdrží novomanželé oddací list po předložení dokladu totožnosti nebo jej matriční úřad zašle do vlastních rukou.
 

Registrované partnerství

Doklady potřebné k podání žádosti o uzavření registrovaného partnerství:
Partneři vyplní před uzavřením registrovaného partnerství  předepsaný tiskopis (Dotazník k uzavření registrovaného partnerství + přílohy) a předloží jej matričnímu úřadu
 • platný doklad totožnosti (OP, CD)
 • originál rodného listu
 • doklad o státním občanství (platný OP nebo CD)
 • pravomocný rozsudek soudu o zrušení předchozího registrovaného partnerství nebo rozsudek o rozvodu manželství nebo úmrtní list zemřelého manžela/partnera

Po uzavření registrovaného partnerství obdrží parneři doklad o registrovaném partnerství po předložení dokladu totožnosti nebo jej matriční úřad zašle do vlastních rukou.

Poplatky:

 • Uzavření manželství/registrovaného partnerství osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR: 5000 Kč
 • Uzavření manželství/registrovaného partnerství, kdy pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR: 3000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství/registrované partnerství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 3000 Kč
 • Vydání osvědčení, že snoubenci splnili všechny požadavky pro uzavření církevního sňatku: 500 Kč
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: 500 Kč
 • Vydání druhopisu oddacího listu: 300 Kč
Dotazy k uzavření manželství/registrovaného partnerství v ČR, k uzavření  manželství občana ČR s cizincem na území ČR, manželství občana ČR v cizině a vystavení Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vyřizuje : matrikářka Kateřina Šimkovská
 
 
V matričním obvodu Stěbořice se manželství a registrované partnerství uzavírají zdarma v obřadní síni OÚ každou středu od 9 do 16 hod.
 

Vydávání matričních dokladů:

Jedná se vydávání matričních dokladů : oddací list, doklad o registrovaném partnerství, úmrtní list, rodný list a to jako prvopis nebo druhopis v případě ztráty.
Matriční doklady vydá matriční úřad, v jehož obvodu došlo k dané matriční události  (k narození, úmrtí, uzavření manželství, uzavření registrovaného partnerství). Doklad je předán oprávněné osobě po předložení platného dokladu totožnosti nebo bude zaslán do vlastních rukou.
Poplatek za vydání druhopisu matričního dokladu: 300 Kč
Poplatek za vydání vícejazyčného standardního formuláře při použití dokladu v cizině: 100 Kč
 

O vydání matričního dokladu může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, děti, prarodiče, vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávních celků pro úřední potřebu,
 • statutární orgány církví nebo duchovní, jimi zmocnění, jde –li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949 fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávních celků

S sebou k žádosti o vydání matričního dokladu si přinesu:

 • doklad totožnosti popř. veřejnou listinu (rodný nebo křestní list, oddací list, úmrtní list), ze kterého bude možno doložit (odvodit), že zápis narození, uzavření manželství, registrovaného partnerství nebo úmrtí se týká členů rodiny nebo ověřenou plnou moc, vyřizuje li žádost zplnomocněný zástupce
 
 

Ověřování podpisu a shody opisu nebo kopie s předloženou listinou

 • Vidimace je ověření shody opisu nebo kopie listiny s předloženým originálem listiny
 • Legalizace je ověření podpisu na listině. Žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
 • Vidimací a legalizaci se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
S sebou si přinesu:
 • Legalizace podpisu : platný doklad totožnosti a listinu, na které má být podpis ověřen
 • Vidimace listiny : originál listiny, kopii dokladu zhotoví ověřující
 • Poplatky :
  • za legalizaci jednoho podpisu činí 50,- Kč
  • za vidimaci jedné stránky listiny činí 30,-Kč

Hlášení se k trvalému pobytu

Změnu trvalého pobytu hlásí občan v místě nového trvalého pobytu. Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným, orientačním, popř. evidenčním.
Přihlášení se provede vyplněním přihlašovacího lístku.
 

S sebou si přinesu:

 • platný občanský průkaz
 • doklad opravňující užívat danou nemovitost či byt (platný výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), pokud nemovitost žadatel nevlastní, vlastník objektu se dostaví s občanem , který se hlásí k trvalému pobytu nebo mu vydá souhlas s přihlášením, na kterém bude jeho úředně ověřený podpis.
Poplatek za změnu místa trvalého pobytu – osoba starší 15 let zaplatí 50,- Kč, děti neplatí
 

Vítání občánků

Vítání občánků probíhá jednou za rok pro děti narozené v předchozím roce.

Přihlásit se můžete na Obecním úřadě ve Stěbořicích, kde vyplníte přihlášku. 

Perfect AIR

Perfect AIR-měření čistoty ovzduší

perfect air

Perfect air

Obec Stěbořice se přidala k projektu společnosti ČEZ, a. s. a instalovali jsme na obecní úřad měřidlo čistoty ovzduší.

Odkazy

logo mudr. hnízdová

logo mudr. skalička

logo Svazku vodovodu Litultovice

 

logo základní školy Stěbořice

 

logo mateřské školy

 

Farnost Stěbořice logo farnosti Stěbořice

http://orel.steborice.cz/

Jsme členy

​​EnerKom Opavsko

logo mas opavskalogo euroregionu silesia

logo svazu měst a obcílogo sdružení místních samospráv

logo spolku pro obnovu venkovalogo Svazku vodovodu Litultovice


mapa