Menu
Obec Stěbořice
Stěbořice
rozšířené vyhledávání

Matrika

Obecní úřad Stěbořice vykonává v rámci přenesené působnosti agendu matriky pro 2 samosprávné obce - Stěbořice a její místní části Jamnice a Nový Dvůr s osadou Březová a pro obec Jezdkovice.
 

Úřední hodiny

 • Pondělí 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Úterý 8:00 - 12:00       
 • Středa 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
 • Čtvrtek 8:00 - 12:00     
 • Pátek 8:00  -  12:00

Pod matriční agendu a evidenci obyvatel patří:

 • uzavření manželství
 • vydávání matričních dokladů
 • změna jména a příjmení
 • podání žádostí o potvrzení nebo osvědčení o státním občanství ČR,
 • ověřování podpisů a shody opisu nebo kopie s listinou originálem
 • nahlížení do matričních knih
 • určení otcovství k nenarozenému dítěti
 • zápisy do zvláštní matriky Brno
 • vydávání osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství
 • hlášení k trvalému pobytu – pro obec Stěbořice a její místní části
 • ověřené výpisy z Czech pointu

Uzavření manželství

Doklady potřebné k podání žádosti o uzavření manželství:
Snoubenci vyplní před uzavřením manželství předepsaný tiskopis (Dotazník k uzavření manželství + přílohy) a předloží jej matričnímu úřadu
 • platný doklad totožnosti (OP, CD)
 • originál rodného listu
 • doklad o státním občanství (platný OP nebo CD)
 • pravomocný rozsudek soudu o rozvodu předchozího manželství, nebo úmrtní list zemřelého manžela
 • výpis z informačního systému evidence obyvatel o místu trv. pobytu nebo o osobním stavu
Po uzavření manželství obdrží novomanželé oddací list po předložení dokladu totožnosti nebo jej matriční úřad zašle do vlastních rukou.
 

Poplatky:

 • Uzavření manželství osob, které nemají trvalý pobyt na území ČR: 3000 Kč
 • Uzavření manželství, kdy pouze jeden snoubenec má trvalý pobyt na území ČR: 2000 Kč
 • Vydání povolení uzavřít manželství mimo stanovenou dobu nebo mimo úředně určenou místnost: 1000 Kč
 • Vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství: 500 Kč
 • Vydání druhopisu oddacího listu: 100 Kč
Dotazy k uzavření církevního manželství v ČR, k uzavření  manželství občana ČR s cizincem na území ČR, manželství občana ČR v cizině a vystavení Osvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství vyřizuje : matrikářka Kateřina Šimkovská
 
V matričním obvodu Stěbořice se manželství uzavírají zdarma v obřadní síni OÚ v pátky od 10 - 14 hod.
 

Registrované partnerství

Uzavření registrovaného partnerství řeší Úřad městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz (tel.: +420 599 444 444), jakožto jediný matriční úřad v Moravskoslezském kraji, před kterým lze učinit prohlášení o partnerství osob, z nichž alespoň jedna má trvalé bydliště v tomto kraji.
 

Vydávání matričních dokladů:

Jedná se vydávání matričních dokladů : oddací list, úmrtní list, rodný list a to jako prvopis nebo druhopis v případě ztráty.
Matriční doklady vydá matriční úřad, v jehož obvodu došlo k dané matriční události  (k narození, úmrtí, uzavření manželství). Doklad je předán oprávněné osobě po předložení platného dokladu totožnosti nebo bude zaslán na doručenku do vlastních rukou.

O vydání matričního dokladu může požádat:

 • fyzická osoba, které se zápis týká, nebo její manžel, děti, prarodiče, vnuci, její sourozenci a zplnomocnění zástupci
 • státní orgány nebo orgány územních samosprávních celků pro úřední potřebu,
 • statutární orgány církví nebo duchovní, jimi zmocnění, jde –li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. 12. 1949 fyzická osoba, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejich práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávních celků

S sebou k žádosti o vydání matričního dokladu si přinesu:

 • doklad , totožnosti, popř,. veřejnou listinu (rodný nebo křestní list, oddací list, úmrtní list), ze kterého bude možno doložit (odvodit), že zápis narození, uzavření manželství nebo úmrtí se týká členů rodiny, nebo ověřenou plnou moc, vyřizuje li žádost zplnomocněný zástupce
Poplatek za vydání druhopisu činí 100,- Kč.
 

Ověřování podpisu a shody opisu nebo kopie s předloženou listinou

 • Vidimace je ověření shody opisu nebo kopie listiny s předloženým originálem listiny
 • Legalizace je ověření podpisu na listině. Žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní.
 • Vidimací a legalizaci se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na listině. Úřad za obsah listiny neodpovídá.
S sebou si přinesu:
 • Legalizace podpisu : platný doklad totožnosti a listinu, na které má být podpis ověřen
 • Vidimace listiny : originál listiny, kopii dokladu zhotoví ověřující
 • Poplatky :
  • za legalizaci jednoho podpisu činí 30,- Kč
  • za vidimaci jedné stránky listiny činí 30,-Kč

Hlášení se k trvalému pobytu

Změnu trvalého pobytu hlásí občan v místě nového trvalého pobytu. Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu v objektu, který je určen k bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a je označen číslem popisným, orientačním, popř. evidenčním.
Přihlášení se provede vyplněním přihlašovacího lístku.
 

S sebou si přinesu:

 • platný občanský průkaz
 • doklad opravňující užívat danou nemovitost či byt (platný výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouvu), pokud nemovitost žadatel nevlastní, vlastník objektu se dostaví s občanem , který se hlásí k trvalému pobytu nebo mu vydá souhlas s přihlášením, na kterém bude jeho úředně ověřený podpis.
Poplatek za změnu místa trvalého pobytu – osoba starší 15 let zaplatí 50,- Kč, děti neplatí

Perfect AIR

Perfect AIR-měření čistoty ovzduší

perfect air

Perfect air

Obec Stěbořice se přidala k projektu společnosti ČEZ, a. s. a instalovali jsme na obecní úřad měřidlo čistoty ovzduší.

Odkazy

logo mudr. hnízdová

logo mudr. skalička

logo Svazku vodovodu Litultovice

 

logo základní školy Stěbořice

 

logo mateřské školy

 

Farnost Stěbořice logo farnosti Stěbořice

http://orel.steborice.cz/

Jsme členy

​​EnerKom Opavsko

logo mas opavskalogo euroregionu silesia

logo svazu měst a obcílogo sdružení místních samospráv

logo spolku pro obnovu venkovalogo Svazku vodovodu Litultovice


mapa